[Read] ➻ Ölü Doğanlar ➸ Doruk Ateş – 9facts.co.uk

Ölü Doğanlar Sat r Aras grubu olarak 9 oturumumuzda, canl yay nda Doruk Ate i konuk alarak l Do anlar yorumlad k.Kitab yorumlayan grup yelerimizin verdi i puanlar a r 4 5Dil at 4 5Eren 4 5Ortalama Puan 4 5YouTube da videoyu izlemek i in olarak dinlemek i in yaz s kitap nerisinde bulunmak i canavar gibi bir Ankara polisiyesi olay rg s , kurgusu ve soru turman n ad m ad m derinle mesi ikinci roman n yazan bir yazar i in takdire ayan yerli polisiye severlerin, Behzat c severlerin be enisini kesin kazanacak bir kitap devam n sab rs zl kla bekliyorum. Kitab elime almama en b y k etken ad olmu tu smiyle kendine eken bu eseri okuduk a sayfalar y rtmamak i in kendimi zor tuttum Yazar n gerek ele tirel bak s gerekse ola an st kurgusu beni i ine ekti Okuman z g n l rahatl yla tavsiye edece im enfes bir roman. Okudu um en iyi T rk polisiye kitaplar ndan birisi. in i inde i olan k t adamlar n aras na polis ve askerden insanlar n da kat ld , uyu turucu, cinayet , ocuk ka rma gibi olaylarla derinle en bir kitap Kitab n devam da olacakm Devam n okumak i in sab rs zlan yorum Haf zam beni yan ltm yorsa okudu um ilk T rk polisiyesiydi bu kitap T re zel ilgimin olmay bir yana g z me arpanlar da hi ilgimi ekmeyince pek f rsat m olmad l Do anlar bu y zden ayr bir hevesle okudum ncelikle konusundan bahsedeyim biraz Yakup Ba komiser in pe inde oldu u bir uyu turucu etesi var Onlara bask n yapmay d nd bir gece y llara uzanan bir su a n n i inde buluyor kendini 80 darbesinden ba lay p 2003 e kadar uzanan bir su zinciri hayal edin Bir anda domino ta misali y k l yor ve isimlerin, tarihlerin dahi belirsiz oldu u bunca bilgi y n aras nda Yakup su lular ld ren bir katili aramak zorunda kal yor.Kitapta en sevdi im ey phesiz kurguydu Onca ki i, olay, su ve tarih aras nda kurulan ba etkileyiciydi Ger eklerle alakas olmad n ba ta s yl yor yazar ama yine de insan n tarihe merak n ekecek bir etkisi oldu unu d n yorum ki bu y zden kitab sizlere de tavsiye ederim.Ayr ca yazar n epeyce ara t rma yapt ve Ankara y avucunun i i gibi bildi i izlenimine kap ld m okurken Ankara y hi g rmemi biri olarak s yleyebilirim ki kitapta ge en yerler merak m cezbetti.Tabii beni rahats z eden birka detay da yok de ildi Bunlar n en ba nda Yakup karakteri geliyor Bencil, huysuz, sayg s z davran lar ile akl mda bir s r olumsuzluk b rakt Ailesine kar s rd rd umursamazl k m dersiniz, her eyi hal n n alt na s p rmesi mi dersiniz, mesai saatlerinde bile i ki i ecek hatta soru turmaya bu halde gidecek pervas zl m dersiniz, s rekli sigara i mesi yetmiyormu gibi Doruk Ate kitaplar uzun zamandan beri k t phanemde bulunuyordu Ancak okumak imdi k smet oldu ok ge kal nm bir okuma oldu unu belirtmeliyim Bu arada neden nce Mabet yerine l Do anlar okudum bilmiyorum..Birbirinden ayr ama birbiriyle ili kili olaylar ve insanlar nas l bu kadar muazzam ve ger ek bir ekilde bir araya getirilir Bu kadar ok karakterin nas l olur da , isimleri, bulunduklar mekanlar , k l k k yafetleri, fiziksel zellikleri, hi not alman za gerek bile olmadan akl n zda kal r Hat rlad n z izgi film karakterileri siz hi anlamadan hikayenin i ine nas l adapte edilmi tir Nas l olur da siz dalmi okurken ana karakter Yakup un sinirlendi i anlarda Hah imdi t k recek diye i inizden ge irirsiniz ve tepkinize kendinizde a r rs n z te t m bunlar yazar n ba ar s d r.K sacas ben bay ld m Kitab n konusu ile ilgili herhangi bir detay yazm yorum sadece minik bir ipucu vereyim Uyu turucu, l mler, ocuk cinayetleri, al nan do um ve l m belgeleri, askerin, polisin, hem irenin olaylara dahil old PDF L Do Anlar By Doruk Ate Centrumpowypadkowe.co.uk Tek Haklar Vard Ya Do Mayacaklard , Ya Lmeyeceklerdi Ehrin En Gizemli Uyu Turucu Etesinin Pe Inde Olan Narkotik Ba Komiseri Yakup, Mezarl Kta Onu Neyin Bekledi Inden Habersizdir Nce At Ma Kar, Vurulur Ve Ge Mi Ine Uzanan Kirli Ebekenin Zerindeki Rt Kalkar Sonras Ok Daha Karanl K, Ok Daha Mide Buland R C D R Her Ipucu Onu Gen Cumhuriyet In Ilk Varo Lar Na, Ba Kentin Su Krall N N I Ine, Insanlar N Hakk Nda Konu Maya Bile Ekindi I In In Ba Lar Na G T R R.Roman Boyunca Ev Ev, Sokak Sokak Gerilimi Ya Ayacak, O Renksiz, Sessiz, Dilsiz Gecekondular N I Inde Ak Llara Durgunluk Veren Ya Amlara Tan Kl K Edeceksiniz Sonunda, Hayat N Anlams Zl N , Insanlar N L M Kar S Ndaki Aresizli Ini En Iyi Anlatan Mek Na Cebeci Asri Mezarl Na Gideceksiniz Siz De Onlarla Beraber Lmek Isteyeceksiniz. [EPUB] ✸ Muerte en Hamburgo (Jan Fabel, ✽ Craig Russell – 9facts.co.uk Ya Lmeyeceklerdi Ehrin En Gizemli Uyu Turucu Etesinin Pe Inde Olan Narkotik Ba Komiseri Yakup [[ Download ]] ➵ Jazz Age Stories Author F. Scott Fitzgerald – 9facts.co.uk Mezarl Kta Onu Neyin Bekledi Inden Habersizdir Nce At Ma Kar [Read] ➶ Much Obliged, Jeeves ➳ P.G. Wodehouse – 9facts.co.uk Vurulur Ve Ge Mi Ine Uzanan Kirli Ebekenin Zerindeki Rt Kalkar Sonras Ok Daha Karanl K !!> KINDLE ➛ The Wrong Blood ❥ Author Manuel de Lope – 9facts.co.uk Ok Daha Mide Buland R C D R Her Ipucu Onu Gen Cumhuriyet In Ilk Varo Lar Na ✓ The Customer-Funded Business pdf ✪ Author John W. Mullins – 9facts.co.uk Ba Kentin Su Krall N N I Ine [PDF] ❤ The Affair Author Emma Kavanagh – 9facts.co.uk Insanlar N Hakk Nda Konu Maya Bile Ekindi I In In Ba Lar Na G T R R.Roman Boyunca Ev Ev [Ebook] ↠ Summer People & The Little House Author Shirley Jackson – 9facts.co.uk Sokak Sokak Gerilimi Ya Ayacak [Ebook] ↠ Beautiful Creatures Author Lulu Taylor – 9facts.co.uk O Renksiz [KINDLE] ❆ Dr. Simon Forman By Judith Cook – 9facts.co.uk Sessiz ❅ Susannah (Sunfire, kindle Epub ❥ Author Candice Ransom – 9facts.co.uk Dilsiz Gecekondular N I Inde Ak Llara Durgunluk Veren Ya Amlara Tan Kl K Edeceksiniz Sonunda [ Reading ] ➹ An Obsession with Cigar Box Guitars Author David Sutton – 9facts.co.uk Hayat N Anlams Zl N [EPUB] ✼ The Folded Earth: A Novel ❁ Anuradha Roy – 9facts.co.uk Insanlar N L M Kar S Ndaki Aresizli Ini En Iyi Anlatan Mek Na Cebeci Asri Mezarl Na Gideceksiniz Siz De Onlarla Beraber Lmek Isteyeceksiniz.


About the Author: Doruk Ateş

1982 y l n n s cak bir A ustos gecesinde in in de, Cebeci Asri Mezarl na kom u bir gecekonduda d nyaya geldi Evden d ar ad m atacak kadar b y d nde evresindekilerin ya su lu ya da l oldu unu fark etti Su lu olman n l olmaktan iyi oldu unu anlayacak ya a geldi inde su lu olmaya karar verdi Bu ama do rultusunda ilkokulu in in Eski D rtyol da, orta retimini Ulus smetpa a Ha


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *