➶ Mutlu Kent'in Yöneticisi Free ➬ Author Emin Özdemir – 9facts.co.uk

Anadilini Do Ru, G Zel, Etkili Kullanma Insan Ba Ar S N Nas L Etkiliyor Mutlukent In Y Neticisi Bu Soruyu De I Ik Y Nleriyle Yans Tan Bir Masal Ama Yle S Radan, Al Lm , D Md Z Bir Masal De Il Masal I Inde Masal Y Ntemiyle Yaz Lm !!> KINDLE ❄ I Blame The Scapegoats ❁ Author John O& – 9facts.co.uk G Zel Read ✓ Beneath the Earth By John Boyne – 9facts.co.uk Etkili Kullanma Insan Ba Ar S N Nas L Etkiliyor Mutlukent In Y Neticisi Bu Soruyu De I Ik Y Nleriyle Yans Tan Bir Masal Ama Yle S Radan Free ↠ Gagged By Richard Asplin – 9facts.co.uk Al Lm [Download] ✤ Aristocrats ➸ Stella Tillyard – 9facts.co.uk D Md Z Bir Masal De Il Masal I Inde Masal Y Ntemiyle Yaz Lm Mutlu Kent'in Yöneticisi


About the Author: Emin Özdemir

1931 y l nda Kemaliye de do du Pamukp nar K y Enstit s nden sonra Ankara Gazi E itim Enstit s , bug nk ad yla Gazi niversitesi T rk Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi 1953 Bitirdi i b l me asistan ve retim g revlisi oldu 1957 Milli E itim Bakanl nca a lan bir s nav kazanarak Amerika ya g nderildi 1960 Amerika da Columbia ve Indiana niversitelerinde de i ik d zeylere g re metin haz rlama ve anlat m teknikleri konusunda e itim g rd 1960 1963 Hacettepe niversitesi Temel Bilimler Fak ltesi Temel T rk e B l m nde b l m ba kan ve retim g revlisi olarak al t 1968 1972 Ankara niversitesi Bas n ve Yay n Y ksekokulu, bug nk ad yla leti im Fak ltesi retim g revlili ine ge ti 1974 Bu g revinden emekliye ayr ld 1996 T B TAK Bilim ve Teknik, Bilim ocuk dergilerinde yay n dan man olarak g rev ald 1997 Bu g revlerini s rd r rken T rk Dil Kurumu nun al malar na etkin bi imde kat ld TDK nin Y netim ve Y r tme Kurulu yeliklerinde bulundu ve Terim Kolu Ba kanl n yapt 1966 1983 T rk enin zle tirilmesi, geli tirilmesi ve zenginle tirilmesi sava m n s rd rd Bu ba lamda edebiyat yap t n n dille ili kisi, dilin i levi ve kullan m d zeyleri, toplumsal yap yla ba lar gibi sorunlar ele ald Bunlar Dil ve Yazar 1972 , z T rk e zerine 1973 , T rk ve D nya Edebiyat 1980 , T rk ve D nya Edebiyat nda D nemler Y nelimler 3 bas m, 1999 , Yaz ve Yaz nsal T rler 4 bas m, 1999 adl yap tlar nda i ledi Bunun yan s ra dil ve edebiyat bilgilerinin bir donan m ve beceri olarak ya ama uygulanmas yollar n g sterme konusuna y neldi Bu yollar G zel ve Etkili Konu ma Sanat 6 bas m, 2001 , Anlat m Sanat 11 bas m, 2002 , Okuma Sanat 3 bas m, 1976 , Ele tirel Okuma 4 bas m, 2000 , Okuma ve Metin nceleme 1991 adl yap tlar yla ortaya koydu Dil devrimine ve T rk enin do urganl na y nelik al malar n da Dil Devrimimiz 3 bas m, 1980 , Terim Haz rlama K lavuzu 1973 , Erdemin Ba Dil Geni letilmi 2 bas m, 2000 adl kitaplar nda toplad T rk enin s z varl yla ilgili al malar yapt z T rk e K lavuz S zl k 1976 , Edebiyat Bilgileri S zl 1991 , T rk e Deyimler S zl Geni letilmi 8 bas m, 2000 , Atas zleri S zl Geni letilmi 7 bas m, 2000 Emin zdemir in ba ka alanlara y nelik al malar da vard r Mustafa Nihat z n nceleme 1982 , D ncenin Topra Denemeler, 1990 , Bizler B y y nce ocuk roman 1983 , S zc k S zc k inde 1996 , yk lerle Atas zleri 2002 , T rk e retimi 1987.10 thoughts on “Mutlu Kent'in Yöneticisi

  1. says:

    zlemle ayn fikirdeyim


  2. says:

    G zeldi fakat han er k sm n sevmedim.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *